Regulamin Rajdu 2016

Regulamin Rajdu na Orientację Maczuga Stolema.

 

1. Rajd na Orientację ?Maczuga Stolema? jest Rajdem sportowo-turystycznym.

 • Bazą rajdu jest Zespół Szkół w Stowięcinie
 • Rajd odbędzie się 27 sierpnia 2016 roku bez względu na warunki atmosferyczne
 • Organizatorem Rajdu jest Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach (tel. do organizatora 508 210 032 -  Paweł Żmuda)

2. Cele Rajdu:

 • potwierdzenie umiejętności nawigacyjnych wśród uczestników,
 • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
 • popularyzacja walorów turystycznych Gminy Główczyce, Gminy Potęgowo oraz Pobrzeża Słowińskiego,
 • popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,
 • integracja sympatyków turystyki.

 

3. Zespół Organizacyjny:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach,

 

4. Opłata startowa:

TRASA     Płatne do 17.08.2016        Płatne od 18.08.2016    Płatne w bazie rajdu
Duży Stolem (TP 50) i Szybki Stolem (TP20) 30 zł 50 zł 60 zł
Mały Stolem (TP 12) dorośli i młodzież powyżej 15 lat 15 zł 30 zł 40 zł
Mały Stolem (TP 12) osoby do lat 15 10 zł 10 zł 15 zł

Mieszkańcy Gminy Główczyce (TP 12), (TP20) i (TP 50)

10 zł 10 zł 15 zł

 

Wpłata wpisowego:

Gminny Ośrodek Kultury,

ul.Kościuszki 15, 76-220 Główczyce
BS Ustka O/Główczyce 15 9315 1030 0030 4371 2000 0030

Tytułem:

trasa (TP12 ? Mały Stolem, TP20 - Szybki Stolem lub TP50 ? Duży Stolem), imię i nazwisko
Przy wpłacie za cały team ? należy podać nazwę zespołu lub poszczególne nazwiska)


Zapisy będą prowadzone przez formularz zgłoszeniowy, który pojawi się na 2 miesiące przed rozpoczęciem imprezy na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach, a także w dniu rozpoczęcia zawodów w bazie Rajdu.

 

5. Zasady

 • Podstawową zasadą na Trasie Pieszej TP 12 ?Mały Stolem? jest zaliczenie jak największej ilości PK (Punktów Kontrolnych) w limicie czasowym 5 godzin i pokonując pieszo całą trasę (ok. 12 km). Podstawową zasadą na Trasie Pieszej TP 20 ? Szybki Stolem jest zaliczenie jak największej ilości PK (Punktów Kontrolnych) w limicie czasowym 8 godzin i pokonując pieszo cała trasę (ok. 23 km). Podstawową zasadą na Trasie Pieszej TP50 ? Duży Stolem jest zaliczenie jak największej ilości PK w limicie czasowym 12 godzin i pokonując pieszo cała trasę (ok. 50km). Trasa TP50 zaliczana jest do klasyfikacji Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.

 • Start wszystkich uczestników danej trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop (szczegółowo podane w komunikacie startowym)

 • Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę topograficzną z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi (PK) we wskazanej w komunikacie startowym skali.

 • Używanie urządzeń GPS i map innych niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione. Używanie niedozwolonych map równoznaczne jest z dyskwalifikacją (dozwolona jest możliwość zapisu śladu trasy przez urządzenia elektroniczne schowane w czasie rajdu np. w plecaku ? używanie ich do lokalizacji w trakcie zawodów równa się dyskwalifikacji) DNF.

 • Uczestnicy mogą zaliczać PK w kolejności dowolnej (tzw. scorelauf) zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. Długość tras jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach, ścieżkach i innych elementach liniowych na mapie, (nie jest to odległość w linii prostej między PK)

 • Punktem Kontrolnym w terenie jest biało-czerwony lampion umiejscowiony na drzewie lub innym charakterystycznym miejscu (np. płot, ambona, mur, most) posiadający własny kod i perforator. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, na drzewie z lampionem będzie kod napisany jaskrawym sprayem. Na trasie Mały Stolem występują trzy punkty kontrolne tzw zadaniowe, gdzie uczestnik w ściśle zaznaczonym na mapie i opisanym miejscu musi wykonać zadanie ( w tym przypadku spisać coś z charakterystycznego miejsca).

 • Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu numerowi danego PK na mapie. W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.

 • Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów dla danej trasy.

 • Warunkiem ukończenia trasy jest odnalezienie i potwierdzenie wszystkich PK oraz dotarcie na metę rajdu w limicie czasu dla danej trasy.

 • O klasyfikacji uczestnika decyduje ilość znalezionych i potwierdzonych PK w drugiej kolejności decyduje czas przebycia trasy (z ewentualnymi karami czasowymi).

 • W przypadku przekroczenia limitu czasu (5 h dla Małego Stolema, 8h dla Szybkiego Stolema i 12h dla Dużego Stolema organizator wyznacza nieprzekraczalny limit spóźnień tj 30 minut. Za każdą rozpoczętą minutę spóźnień dodaje się 3 minuty kary do czasu przejścia trasy. Po upływie limitu spóźnień uczestnik nie będzie klasyfikowany NKL.
  Na trasie Szybki Stolem i Duży Stolem występują tzw PK stowarzyszone, tj w rejonie właściwego PK umieszczone dodatkowy lampion. Jego zadaniem jest wprowadzenie startujących w błąd. Lampiony te umieszczone są na podobnych do właściwego PK elementach terenowych ale w pewnym oddaleniu od PK właściwego (powyżej 50m). Za potwierdzenie na karcie startowej PK stowarzyszonego, uczestnik dostaje karę 30 minut doliczanych do czasu przejścia trasy. Jeżeli uczestnik potwierdzi PK stowarzyszony i się zorientuje w błędzie, ma możliwość zmniejszenia kary poprzez potwierdzenie właściwego PK w rezerwowej kartce na karcie startowej. Na karcie startowej musi w kratce rezerwowej wpisać nr PK dla jakiego zmiany dokonuje. Za taką zmianę uczestnik otrzymuje tylko 10 minut kary. Potwierdzenie punktu stowarzyszonego uznaje się za potwierdzenie PK. Jednak za brak precyzji uczestnik otrzymuje kary czasowe.

 • W przypadku, gdy uczestnik zostanie zwieziony z trasy przez organizatora zostaje nieklasyfikowany. (NKL)

 • Na trasie pieszej TP12 dopuszczalne są zespoły 4 osobowe, natomiast trasy TP20 i  TP 50 rozgrywane są w formie indywidualnej.

 • Ukończenie trasy przez team 4 osobowy zaliczone jest po przekroczeniu mety i zdaniu karty przez wszystkie osoby z zespołu. W innym przypadku zespół jest zdyskwalifikowany.

 • Utrata karty startowej powoduje nieklasyfikowanie uczestnika.


6. Wyposażenie obowiązkowe:

 • kompas,
 • telefon komórkowy,
 • długopis.

 

7. Wyposażenie zalecane:

 • apteczka pierwszej pomocy,
 • dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,
 • woda i prowiant
 • latarka czołowa

 

8. Postanowienia końcowe:

 • Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Rajdzie w jeden z poniżej podanych sposobów:
  • na mecie,
  • w bazie Rajdu,
  • telefoniczne u Sędziego Głównego dzwoniąc pod numer telefonu +48 508 210 032 jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.
 • Uczestnicy w czasie trwania Rajdu mają prawo, iść lub biec (na Trasie Pieszej 12, 20 i 50), nie mogą oni korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich. 
 • Niedozwolone jest pokonywanie przeszkód wodnych wpław.
 • Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 7 dni po Rajdzie (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu.
 • Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Rajdem
 • Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.
 • Przypomina się, że zgodnie z ustawą o lasach art. 26, stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące uprawy leśne do 4 m wysokości; powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne; ostoje zwierząt; źródliska rzek i potoków; obszary zagrożone erozją. Zgodnie z art. 30 ww. Ustawy o lasach zabrania się: zanieczyszczania gleby i wód; zaśmiecania; rozkopywania gruntu; niszczenia grzybów oraz grzybni; niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin; niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic; rozgarniania i zbierania ściółki, puszczania psów luzem, hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.
 • W odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślin. 
 • Zakaz wstępu na powierzchnie leśne oznakowane tablicami "ścinka drzew - zakaz wstępu" itp.
 • Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.
 • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości. Numer startowy, wydawany w sekretariacie przed startem należy podczas trwania Rajdu obowiązkowo umieścić w widocznym miejscu.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku do 18 lat startują i uczestniczą w Rajdzie tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu), pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w sekretariacie Rajdu przed startem.
 • Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Rajdu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

 

 

Wirtualne muzeum-m

BIP


Maczuga 2024 Baner mały mała rozdzielczość

Rajd "Maczuga Stolema" zaliczany jest do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację!

logoPMnO

 

Amicus-big

mak plus2

MATv Glow male

NEWSLETTER

Otrzymuj informacje e-mail o najnowszych wydarzeniach w GOK-u
Free business joomla templates