Regulamin Rajdu 2015

Regulamin Rajdu na Orientację Maczuga Stolema.

 

1. Rajd na Orientację ?Maczuga Stolema? jest Rajdem sportowo-turystycznym.

2. Cele Rajdu:

 • potwierdzenie umiejętności nawigacyjnych wśród uczestników,
 • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
 • popularyzacja walorów turystycznych Gminy Główczyce i Pobrzeża Słowińskiego,
 • popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,
 • integracja sympatyków turystyki.

 

3. Zespół Organizacyjny:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach,

 

4. Opłata startowa:

TRASA     Płatne do 14.08.2015        Płatne od 15.08.2015        Płatne w bazie rajdu   
Duży Stolem (TP 50) dorośli 30 zł 35 zł 40 zł
Mały Stolem (TP 15) dorośli i młodzież powyżej 15 lat 15 zł 20 zł 25 zł
Mały Stolem (TP 15) osoby do lat 15 15 zł 15 zł 15 zł

Mieszkańcy Gminy Główczyce (TP 15) i (TP 50)

5 zł 5 zł 5 zł

 

Wpłata wpisowego:

Gminny Ośrodek Kultury,

ul.Kościuszki 15, 76-220 Główczyce
BS Ustka O/Główczyce 15 9315 1030 0030 4371 2000 0030

Tytułem:

trasa (TP15 ? Mały Stolem lub TP50 ? Duży Stolem), imię i nazwisko
Przy wpłacie za cały team ? należy podać nazwę zespołu lub poszczególne nazwiska)


Zapisy będą prowadzone przez formularz zgłoszeniowy, który pojawi się na 2 miesiące przed rozpoczęciem imprezy na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach, a także w dniu rozpoczęcia zawodów w bazie Rajdu.

 

5. Zasady

 • Podstawową zasadą na Trasie Pieszej TP 15 jest zaliczenie jak największej ilości PK (Punktów Kontrolnych) w limicie czasowym 6 godzin i pokonując pieszo cała trasę (ok. 15 km). Podstawową zasadą na Trasie Pieszej TP50 jest zaliczenie jak największej ilości PK w limicie czasowym 12 godzin i pokonując pieszo cała trasę (ok. 50km). Trasa TP50 zaliczana jest do klasyfikacji Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.
 • Start wszystkich uczestników danej trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop (szczegółowo podane w komunikacie startowym)
 • Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę topograficzną z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi (PK) w skali 1: 20 000 dla Trasy Pieszej TP15 oraz w skali 1: 50 000 dla Trasy Pieszej TP50. 
 • Używanie urządzeń GPS i map innych niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione. Używanie niedozwolonych map równoznaczne jest z dyskwalifikacją (dozwolona jest możliwość zapisu śladu trasy przez urządzenia elektroniczne schowane w czasie rajdu np. w plecaku ? używanie ich do lokalizacji w trakcie zawodów równa się dyskwlifikacji).
 • Uczestnicy mogą zaliczać PK w kolejności dowolnej (tzw. scorelauf) zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. Długość Trasy Pieszej 15 i Trasy Pieszej 50 jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach, ścieżkach i innych elementach liniowych na mapie, (nie jest to odległość w linii prostej między PK)
 • Punktem Kontrolnym w terenie jest biało-czerwony lampion umiejscowiony na drzewie lub innym charakterystycznym miejscu (np. płot, ambona, mur, most) posiadający własny kod i perforator. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, na drzewie z lampionem będzie kod napisany jaskrawym sprayem.
 • Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK. W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.
 • Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów
 • Warunkiem ukończenia trasy jest odnalezienie i potwierdzenie wszystkich PK oraz dotarcie na metę rajdu w limicie czasu dla danej trasy.
 • O klasyfikacji uczestnika decyduje ilość znalezionych i potwierdzonych PK w jak najkrótszym czasie.
 • Przy identycznej ilości znalezionych punktów o kolejności decyduje czas pokonania trasy.
 • W przypadku przekroczenia limitu czasu za każdą rozpoczętą minutę spóźnień odejmuje się od wyniku uczestnika jeden punkt karny (1pkt karny równa się 1 minucie)
 • W przypadku braku punktu kontrolnego uczestnik otrzymuje 30 pkt karnych za każdy nie odnaleziony punkt (30 punktów karnych równa się 30 minut dodanych na mecie).
 • W przypadku, gdy uczestnik zostanie zwieziony z trasy przez organizatora zostaje nieklasyfikowany. (NKL)
 • Na trasie pieszej TP15 dopuszczalne są zespoły 4 osobowe, natomiast trasa TP 50 rozgrywana jest w formie indywidualnej.
 • Ukończenie trasy przez team 4 osobowy zaliczone jest po przekroczeniu mety i zdaniu karty przez wszystkie osoby z zespołu. W innym przypadku zespół jest zdyskwalifikowany.
 • Utrata karty startowej powoduje nieklasyfikowanie uczestnika.


6. Wyposażenie obowiązkowe:

 • kompas,
 • telefon komórkowy,
 • długopis.

 

7. Wyposażenie zalecane:

 • apteczka pierwszej pomocy,
 • dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,
 • woda i prowiant
 • latarka czołowa

 

8. Postanowienia końcowe:

 • Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Rajdzie w jeden z poniżej podanych sposobów:
  • na mecie,
  • w bazie Rajdu,
  • telefoniczne u Sędziego Głównego dzwoniąc pod numer telefonu +48 508 210 032 jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.
 • Uczestnicy w czasie trwania Rajdu mają prawo, iść lub biec (na Trasie Pieszej 15 i 50), nie mogą oni korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich. 
 • Niedozwolone jest pokonywanie przeszkód wodnych wpław.
 • Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 7 dni po Rajdzie (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu.
 • Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Rajdem
 • Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.
 • Przypomina się, że zgodnie z ustawą o lasach art. 26, stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące uprawy leśne do 4 m wysokości; powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne; ostoje zwierząt; źródliska rzek i potoków; obszary zagrożone erozją. Zgodnie z art. 30 ww. Ustawy o lasach zabrania się: zanieczyszczania gleby i wód; zaśmiecania; rozkopywania gruntu; niszczenia grzybów oraz grzybni; niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin; niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic; rozgarniania i zbierania ściółki, puszczania psów luzem, hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.
 • W odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślin. 
 • Zakaz wstępu na powierzchnie leśne oznakowane tablicami "ścinka drzew - zakaz wstępu" itp.
 • Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.
 • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości. Numer startowy, wydawany w sekretariacie przed startem należy podczas trwania Rajdu obowiązkowo umieścić w widocznym miejscu.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku do 18 lat startują i uczestniczą w Rajdzie tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu), pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w sekretariacie Rajdu przed startem.
 • Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Rajdu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

 

 

PARTNERZY 2015


Patronat Homorowy

 

 


 

 

GAZ SYSTEM

 

 

 

Herb maly

Lasy panstwowe logo maleaktualne LOGO male

 

 twierdza ustka

 

logo Decathlon Slupsk

Hotel leba 1

leba Park logo 72dpi

 

 

 Logo fama slupsk 72dpi RGB 

logo rgb trojmiasto

  

 gryf24

naszemiasto.pl_logo.png

 

vectra.png

ORGANIZATOR RAJDU

Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach

 

Wirtualne muzeum-m

BIP


Maczuga 2024 Baner mały mała rozdzielczość

Rajd "Maczuga Stolema" zaliczany jest do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację!

logoPMnO

 

Amicus-big

mak plus2

MATv Glow male

NEWSLETTER

Otrzymuj informacje e-mail o najnowszych wydarzeniach w GOK-u
Free business joomla templates